Kalendář akcí VŠCHT Praha
<
>
6/20/2023 (Tu)

10:00 - 11:50Podpora well-beingu a motivace k učení se studentů v období distanční výuky     

Po krátkém teoretickém ukotvení konceptu well-beingu bude workshop zaměřen na reflexi zkušeností účastníků s podporou well-beingu a motivace k učení se studentů. Cílem workshopu je umožnit účastníkům sdílet dobrou praxi z období distanční výuky a přispět tím k jejich uvědomění si, jak také do budoucna podporovat motivaci k učení se studentů a jejich zapojování do výuky v případě obnovení distanční, případně hybridní formy výuky.




12:30 - 13:30Náhradní TV - plavání, ÚT 12:30-13:30     



13:00 - 17:00Kariérní coaching, kariérní konzultace     

V rámci kariérního coachingu si můžeš ujasnit, jaká je nejlepší cesta pro budování Tvé kariéry. S pomocí profesionálních poradkyň zjistíš, jaký typ práce Tě bude naplňovat, na co se osobnostně hodíš, jaké jsou Tvoje silné stránky nebo nadání a případně specifické oblasti k rozvoji.  Při tomto typu rozhovoru jdete s poradkyní na základě pokládaných otázek více do hloubky a je tak možné, že narazíte na otázky, které si sám/sama možná nepokládáš, a setkání Ti pomůže ujasnit si Tvé krátkodobé i dlouhodobé kariérní cíle. Doba trvání: 55 min.

Na kariérní…




13:00 - 14:50Specifické poruchy učení ve vysokoškolském studiu (nejen) v distančním vzdělávání     

Úvodní část semináře bude mít za cíl formou diskuse zmapovat povědomí posluchačů o specifických poruchách učení a jejich projevech u vysokoškolských studentů VŠCHT, a taktéž povědomí o možnostech podpůrných opatření pro tyto studenty v rámci prezenční a distanční výuky.

Dle úvodní diskuse bude dále seminář zacílen zejména na upřesnění toho, co je specifická porucha učení, jaká je její podstata a v jakých oblastech se projevuje, včetně vyvrácení některých mýtů o této poruše. Dále se společně budeme zabývat tím, co tato porucha znamená pro studenty na vysokoškolském stupni studia a s jakými konkrétními problémy se musejí vyrovnávat…




14:00 - 18:00Zasedání akademického senátu VŠCHT Praha     

Program zasedání Akademického senátu konaného dne 20. 6. 2023

 1. Vyhlášení voleb na kandidáta rektora a zřízení volební komise
 2. Projednání výnosu „Přiznání stipendií 2023/2024“
 3. Schvalování vnitřního předpisu „Řád habilitačního a řízení ke jmenování profesorem na VŠCHT Praha“
 4. Hodnocení studentů doktorského studia
 5. Maker Institute – vyjádření se před schválením vkladu VŠCHT Praha Správní radou
 6. Generel (informace o Generelu)
 7. Různé - Prague Bio – informace                                             

   

  Jednání…




14:30 - 15:45Práce s emocemi – kreativní workshop     

 

Práce s emocemi je důležitou, ale často opomíjenou součástí života. Pojďme na ně nahlédnout tvořivě. Vyzkoušíme si různé techniky – práci s terapeutickými kartami, aktivní imaginaci či focusing. Budeme mít příležitost uvolnit na chvíli naši mysl, nasměrovat ji jinam a zapojit levou hemisféru.

Sejdeme se ve skupince max.  8 lidí. Budeme sedět na zemi na polštářích a dekách, na imaginaci bude možné si i lehnout, proto doporučujeme pohodlné oblečení.




Subscribe      About Calendar      Copyright © 2013 Institute of Chemical Technology.      Provided by Computing Centre      Web editor